Bouwmanagement

Bouwen is het vakgebied van het realiseren van een bouwwerk. Bij bouwmanagement coördineren of managen wij het gehele bouwproces. Dit proces kent 5 fases maar begint met een initiatief van de opdrachtgever en eindigt bij de oplevering. Tijdens het gehele traject zal onze bouwbegeleider/ bouwadviseur de coördinatie van de bouwwerkzaamheden op zich nemen.
Omdat het gehele traject veel tijd en bouwkennis vraagt, wordt voor deze werkzaamheden steeds vaker een bouw procesmanager ingehuurd. Met name wanneer u weinig of geen ervaring heeft met architecten, aannemers of andere bouwpartijen is het aan te bevelen dit uit te besteden.

Initiatieffase

De initiatieffase is het begin van een project. In deze fase wordt een idee voor een project nader onderzocht en uitgewerkt. Een onderdeel van deze fase is het onderzoeken of het idee haalbaar is. Er wordt gekeken welke partijen nodig zijn voor het project zoals: architecten, aannemers, bouwadviseurs, bouw procesbegeleiders en directievoering. Tijdens deze fase wordt tevens onderzocht wat de wensen en eisen van de opdrachtgever zijn. Deze worden omschreven in een programma van eisen (PVE). Hierin worden zaken besproken als: bouwkosten, duurzaamheid, comfort wensen en materiaalkeuzes.

De initiatieffase is het begin van een project. In deze fase wordt een idee voor een project nader onderzocht en uitgewerkt.

Ontwerpfase

Met het programma van eisen (PVE) worden de eerste ontwerpkeuzes gemaakt. In de ontwerpfase worden vaak meerdere schetsontwerpen gemaakt en besproken met de opdrachtgever. De opdrachtgever zal uiteindelijk een keuze maken voor een ontwerp. Dit wordt uitgewerkt in een voorlopig ontwerp (VO). Nadat dit ontwerp besproken is, wordt deze verder uitgewerkt in een definitief ontwerp (DO). Als het ontwerp definitief is zal een begroting gemaakt worden van de bouwkosten door de calculator. Na goedkeuring door de opdrachtgever zal een selectie worden gemaakt van aannemers die het project gaan realiseren en zullen de omgevingsvergunningen worden aangevraagd. In deze fase is een goed bouwmanagement al van toegevoegde waarde om het proces te stroomlijnen.

In de ontwerpfase worden vaak meerdere schetsontwerpen gemaakt die worden besproken met de opdrachtgever

Contractvormingsfase

Nu de uitvoeringspartijen geselecteerd zijn, zal dit vastgelegd worden in een contract. Hierbij is het belangrijk dat de juiste contractvorm gekozen wordt en de juiste zaken worden vastgelegd in het contract. Denk hierbij aan: wat gemaakt moet worden, het afgesproken bedrag, betalingstermijnen, garanties, startmoment, opleverdatum en eventuele boeteclausules. In deze fase is een goed bouwmanagement onmisbaar omdat de bouwbegeleider veel ervaring heeft in het doorgronden van contractstukken en ervoor zorgt dat de juiste zaken vastgelegd worden. Wanneer het conceptcontract akkoord is bevonden door alle partijen zal deze definitief gemaakt en ondertekend worden.

Wanneer het concept contract akkoord is bevonden door alle partijen zal deze definitief gemaakt worden en ondertekend worden

Uitvoeringsfase

Het contract is getekend wat betekend dat er gestart kan worden met de bouw of verbouw van uw huis, kantoor, bedrijfspand of publiek gebouw. Dit is de fase waarin zichtbaar wordt wat u voor ogen heeft. Het is hierbij belangrijk dat het ook daadwerkelijk wordt zoals verwacht en dat de afspraken nageleefd worden. In veel gevallen zal het niet mogelijk zijn om als opdrachtgever iedere dag op de bouwplaats aanwezig te zijn en toezicht te houden op de werkzaamheden. Wanneer er alternatieve aanbiedingen of wijzigingen gewenst zijn, zal het voorstel van meer- en/of minderwerk eerst beoordeeld worden voordat de beslissing wordt genomen. De bouwmanager bewaakt in deze fase de voortgang en treed namens u op. De verschillende fases van de bouw lopen op deze manier naadloos in elkaar over en u wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Het resultaat ziet u tijdens de ronden op de bouwplaats.

voorbeeld van uitvoering bouwwerkzaamheden in de uitvoeringsfase

Opleveringsfase

De oplevering is een belangrijk moment. Dit is namelijk de laatste kans om alles nog eens grondig na te lopen, te kijken of de opdracht volgens plan en voorschriften is uitgevoerd en of er geen gebreken meer zijn. Bij de oplevering worden afspraken gemaakt over welke werkzaamheden nog uitgevoerd of herstelt moeten worden door de aannemer. Bij de oplevering van een nieuwbouwwoning wordt samen met de aannemer een proces-verbaal van oplevering gemaakt. In dit document wordt vastgelegd welke gebreken er nog zijn en in welke ruimtes. Beide partijen zetten hun paraaf op dit document. Door het document te ondertekenen geeft u aan dat u het werk goedkeurt, met uitzondering van de vastgestelde gebreken. De aannemer verklaart door te ondertekenen dat hij de tekortkomingen zal herstellen. Verder maakt u ook afspraken over de termijn waarbinnen de aannemer die tekortkomingen oplost. Dertig dagen is een gangbare termijn.

waarom bouwmanagement voor u nodig is

Bouwmanagement is de fundering voor ieder bouwproject. De bouwbegeleider is uw adviseur, vertrouwenspersoon én uw vaste aanspreekpunt tijdens het gehele traject. Hij stuurt, in opdracht van u, alle betrokken partijen van het project aan en bewaakt de tijd, het geld en de kwaliteit, met als doel het optimale resultaat te behalen.

Met andere woorden: de bouwbegeleider helpt de opdrachtgever het project gestructureerd aan te pakken en op een zo efficiënt mogelijke manier tot een goed einde te brengen.

energieadviseur aan het werk

Bij het bouwproces zijn namelijk veel partijen betrokken met allemaal hun eigen belang. De architect wil een mooi gebouw, de constructeur een stevig gebouw en de installatieadviseur wil een gebouw met een optimaal klimaat. De opdrachtgever wil echter een functioneel, bruikbaar en duurzaam gebouw voor een redelijke prijs en binnen een redelijke termijn.

Door oog te hebben voor die verschillende belangen kan de bouwbegeleider optreden namens de opdrachtgever en een regisserende bijdrage leveren aan de totstandkoming of verbouw van gebouwen.

Kortom: bouwmanagement is de sleutel voor het succes van een project.

Laat hier uw mailadres achter om meer informatie te ontvangen over bouwmanagement