Toegevoegde waarde en onafhankelijkheid van Bhouwvast

De bouwtechnische en praktische inbreng van Bhouwvast wekt vertrouwen. Bewonersbegeleiders en gebouweigenaren hebben behoefte aan technische bouwkundige ondersteuning. Bhouwvast heeft bewezen deze toegevoegde waarde te kunnen leveren en werkt uitsluitend met senior bouwkundigen met ruime kennis en ervaring op bouwkundig gebied en met specifieke kennis van het aardbevingsdossier.

Door de bewoners wordt in gesprekken aangegeven dat zij de aanwezigheid van een onafhankelijke partij als Bhouwvast erg waarderen. Daarnaast vertellen zij dat zij in vervolggesprekken de kennis, toelichting en inbreng van Bhouwvast van grote toegevoegde waarde vinden. Bhouwvast heeft hiermee bewezen een Houwvast te zijn voor bewoners, NCG en CVW.

Toelichting van Versterkingsadviezen (VA’s)

Door Bhouwvast worden de versterkingsadviezen (VA’s) inhoudelijk bestudeerd en vervolgens besproken met CVW en NCG. De versterkingsadviezen behandelen voornamelijk de constructieve aspecten van de noodzakelijke versterkingsmaatregelen. Voor de NCG (en daarmee ook voor de bewoners) blijkt het lastig om de, bijkomende, bouwkundige consequenties van de te nemen maatregelen, te overzien. Om een reëel beeld van de impact van de maatregelen te schetsen is ruime kennis en ervaring van het bouwproces noodzakelijk.

Voorafgaande aan het gesprek met de bewoners heeft Bhouwvast overleg met de NCG over het versterkingsadvies. Tijdens het gesprek met de bewoners wordt door de NCG het proces uitgelegd en door Bhouwvast het technisch inhoudelijk deel doorgenomen en toegelicht.

Pas na deze toelichting dringt het bij de bewoners door wat het versterken met zich meebrengt en kan deze zich voorstellen wat er gaat gebeuren. Vaak blijkt dat de impact van het versterken door de bewoners onvoldoende kan worden ingeschat.

Het inschakelen van een onafhankelijke bouwkundige van Bhouwvast wordt door zowel de NCG als de bewoners als meerwaarde gezien.

Opstellen Programma van Eisen (PvE) in het kader van sloop/nieuwbouw

Het kan voorkomen dat uit het versterkingsadvies blijkt dat het beter is om de woning te slopen en nieuw te bouwen. Onderdeel van het traject sloop/nieuwbouw is het opstellen van een Programma van Eisen (PvE).

Door de NCG is een vragenlijst opgesteld die als leidraad dient om met de bewoners tot een PvE te komen. Aan de hand van dit PvE kunnen de bewoners een keuze maken voor een architect en eventueel een aannemer. Inmiddels voeren wij gesprekken omtrent het sloop/nieuwbouwtraject voor woningen in Overschild en Ten Boer.

Tijdens de gesprekken met de bewoners wordt door Bhouwvast de vragenlijst voor het PvE technisch inhoudelijk toegelicht en ondersteunen wij bewoners bij het beantwoorden van de vragen, waardoor bewoners een goede afweging kunnen maken.

Ook worden tijdens deze gesprekken de koppelkansen voor de verduurzaming van de woning besproken. Ook hiervoor blijkt een gedegen bouwkundige en installatietechnische kennis noodzakelijk om de mogelijkheden maar ook de onmogelijkheden aan te kunnen geven. Bhouwvast kan hierin ook ondersteunen en adviseren, klik hier voor onze expertise.

Pilot Agrarische objecten

Thans verzorgt Bhouwvast de technische ondersteuning aan de NCG voor drie agrarische bedrijven binnen de pilot “Agro’s” op het versterkingspunt Overschild.

In deze pilot is de inzet van Bhouwvast gericht op de technische vertaling van het uitgebreide versterkingsadvies naar een beknopte omschrijving in voorbereiding op een gesprek met de eigenaren van deze agrarische bedrijven. Hierbij werkt Bhouwvast nauw samen met de NCG, het CVW, de constructeur en de lokale overheden.

Gesprekken van versterkingsadvies naar overdrachtsdocument

Vanuit de Versterkingspunten Ten Boer en Overschild (tegenwoordig Schildwolde) vinden er gesprekken plaats met de bewoners uit de batch ‘1.467’ voor het traject sloop/nieuwbouw en het versterken van karakteristieke panden. Naast de bewonersinformatieavonden vinden individuele keukentafelgesprekken met bewoners plaats. Tijdens deze gesprekken wordt door de NCG uitleg gegeven over het traject. Bhouwvast verstrekt daarbij informatie over de bouwkundige en praktische consequenties die tijdens de diverse fasen van het traject naar voren zullen gaan komen.

Niet alleen de kwaliteit van het project is voor Bhouwvast van belang maar ook en vooral de kwaliteit van het proces daarnaar toe.

De bewoners zijn nog in afwachting van de taxatierapporten, maar hebben inmiddels wel vragen over materiaalkeuzes, bouwmethodes, installaties, verduurzaming en energietransitie met betrekking tot hun (nieuwe) woning. Bewoners en pandeigenaren stellen daarnaast ook veel vragen over planning, budgetten, hypotheken en andere praktische zaken.

Bijwonen bewoners informatieavonden/-markt

Op initiatief van de versterkingspunten in Overschild zijn diverse bewonersavonden gehouden, waarbij Bhouwvast aanwezig was. Door het toelichten van de bouwtechnische aspecten en het beantwoorden van vragen van de bewoners, heeft Bhouwvast hier een wezenlijke bijdrage geleverd. In de toekomst is Bhouwvast aanwezig op bewonersinformatiedagen en -avonden om bouwkundige informatie te verstrekken.

Review inspectierapporten

Om een nauwkeurig Versterkingsadvies op te kunnen stellen inclusief een correcte budgettering, is het van belang dat de input juist is, volledig wordt aangeleverd en op een eenduidige en gestructureerde wijze is vastgelegd. De vergaarde en gerapporteerde inspectieresultaten van het inspectierapport fungeren als uitgangspunt voor de engineering van de noodzakelijke verstekingsmaatregelen.

In nauwe samenwerking met het CVW, levert Bhouwvast een bijdrage aan het controleren van de inspectierapporten. Tijdens de review controleert Bhouwvast of de juiste template is gebruikt, de juiste uitgangspunten zijn genomen en het rapport volledig is. Door de bouwkundige kennis en ervaring van de medewerkers van Bhouwvast en het overleg met het CVW, draagt Bhouwvast bij aan het verhogen van de kwaliteit van de inspectierapporten en daarmee de kwaliteit en betrouwbaarheid van de versterkingsadviezen.