Hoe werkt het proces van kwaliteitsborging?

Kwaliteitsborging omvat de toepassing van maatregelen en processen om de kwaliteit van op te leveren projecten te waarborgen. In de bouwsector spreken we natuurlijk pas van een pand dat veilig is om te betreden, wanneer de kwaliteit voldoende is. Kwaliteitsborging in de bouw gaat dan ook met name dieper in op de technische normen, de veiligheidseisen en de duurzaamheid. De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) stelt strenge eisen met betrekking tot toezicht en de controle van de voorschriften voor de sector.

Hoe werkt het proces van kwaliteitsborging?

Voorbereidingsfase

In de voorbereidingsfase van een bouwproject, wordt het ontwerp uitgewerkt, worden er vergunningen aangevraagd en wordt er een gedetailleerde planning gemaakt. Belangrijk dus, dat alles in één keer goed op papier komt te staan. Dankzij de Wkb moeten aannemers direct in de voorbereidingsfase voldoen aan bouwvoorschriften. Hierdoor wordt de aansprakelijkheid voor bouwfouten vergroot, wat uiteindelijk zal leiden tot een hogere bouwkwaliteit. Wel moet er nog even een kwaliteitsborger worden geselecteerd, die toezicht houdt op het naleven van de bouwvoorschriften. Deze kwaliteitsborger wordt tevens betrokken bij het opstellen van een kwaliteitsplan, waarin onder andere doelstellingen, een scope, specificaties, normen en een risicoanalyse van het bouwproject worden opgenomen. Dit kwaliteitsplan legt vast dat alle betrokken partijen op de hoogte zijn van de plannen, de risico’s en de beste manier om deze te beheersen. Hierdoor wordt de kans op bouwfouten en vertragingen kleiner en de kwaliteit van het eindresultaat hoger.

Ontwerpfase

Vanaf de tekentafel dienen er al kwaliteitsnormen en -processen te worden opgenomen in het ontwerp. Door kwaliteitsborging vanaf het begin te implementeren, wordt ervoor gezorgd dat bouwtekeningen en specificaties voldoen aan technische en wettelijke eisen. Hierbij is het belangrijk dat er een samenwerking bestaat tussen de betrokken partijen, zoals architecten, ingenieurs, aannemers en de kwaliteitsborger. Dankzij deze samenwerking wordt miscommunicatie voorkomen en wordt er direct voldaan aan alle kwaliteits- en veiligheidsstandaarden.  

Vergunningsfase

In de vergunningsfase van een bouwproject wordt het kwaliteitsplan ingediend bij de gemeente. Dit plan vormt de basis voor toetsing aan bouwvoorschriften en kwaliteitsnormen. Gemeentelijke autoriteiten beoordelen en keuren het kwaliteitsplan, om zeker te stellen dat het bouwproject aan alle wettelijke eisen voldoet. Op basis van de feedback die hieruit voortkomt, kunnen er nog aanpassingen en revisies gedaan worden, om eventuele tekortkomingen te verhelpen. Door het kwaliteitsplan vooraf in te dienen bij de gemeente, weet je dus zeker dat het project voldoet aan relevante regelgeving en kwaliteitsstandaarden van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, vóórdat de bouw begint.

Bouwfase

Tijdens de bouwfase starten de bouwactiviteiten volgens het goedgekeurde kwaliteitsplan. De kwaliteitsborger voert continue monitoring en inspecties uit om vast te kunnen stellen dat de juiste materialen en methoden worden toegepast en dat er volgens de bouwvoorschriften en veiligheidseisen wordt gewerkt. Alle bevindingen van de kwaliteitsborger worden genoteerd en omgezet in documentaties en rapportages. Om ervoor te zorgen dat het bouwproject geen vertraging oploopt en er bij iedere stap wordt voldaan aan de gestelde eisen, wordt er een goede communicatie tussen de aannemer en andere betrokkenen gehandhaafd. Een nauwe samenwerking leidt tot een consistente kwaliteit. 

Test- en inspectiefase

Om te voldoen aan de Wkb wet, is het zaak om veel testen en inspecties uit te voeren. Zowel tussentijdse inspecties als eindinspecties dienen vast te stellen of het opgestelde kwaliteitsplan nog voldoende nageleefd wordt. Mochten er gebreken en/tekortkomingen worden ontdekt, dan worden deze wederom gedocumenteerd en opgelost met corrigerende maatregelen. Zo wordt er alsnog een eindresultaat nagestreefd, dat binnen de Wkb past.

Opleveringsfase

Aan het einde van het bouwproject, worden nog een eindcontrole en een definitieve inspectie gedaan. Het hierna opgestelde opleveringsrapport met bijbehorende certificering, vormen het bewijs dat het volledige project volgens de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is uitgevoerd. De documentatie die tijdens het project is bijgehouden en aan de opdrachtgever wordt overgedragen, is hiervan het bewijs. Met nazorg en garantie, kan de opdrachtgever ook bij eventuele resterende problemen op passende oplossingen rekenen, zodat het bouwproject aan het einde van de rit altijd aan de gestelde verwachtingen en kwaliteitsstandaarden voldoet.

Evaluatiefase

Met een uitgebreide terugblik op het kwaliteitsborgingsproces, worden prestaties en resultaten geëvalueerd. Het doel hiervan, is om te controleren of de doelstellingen zijn behaald en of er voor een volgend bouwproject nog dingen beter kunnen worden gedaan. De waardevolle lessen en aanbevelingen die hieruit voortkomen, kunnen weer worden toegepast op toekomstige projecten. 

Voordelen van een gestructureerd kwaliteitsborgingsproces

Met een gestructureerd kwaliteitsborgingsproces, verbeter je de bouwkwaliteit en de veiligheid van zowel de bouwlieden als de uiteindelijke gebruikers van het bouwwerk. De systematische controles en inspecties maken het mogelijk om eventuele fouten vroegtijdig te ontdekken en te verhelpen, waardoor de projectkwaliteit voldoet aan de verwachtingen en dus de klanttevredenheid verhoogd wordt. Dankzij de vermindering van herstelwerk en vertragingen, kunnen tevens kostenbesparingen en efficiëntie worden gerealiseerd. Bovendien zul je met een goed kwaliteitsborgingsproces altijd voldoen aan de wet- en regelgeving (waaronder de Wkb wet), waardoor je juridische problemen voorkomt en de reputatie van je bedrijf beschermt. 

Proces kwaliteitsborging samengevat

Een kwaliteitsborgingsproces leidt dus tot een bouwproject waarbij er efficiënt met tijd en geld wordt omgegaan. Door de bouwfasen stap voor stap te volgen en hierbij de juiste documentatie aan te leveren om volgens kwaliteitsborging bouwen mogelijk te maken, kies je voor een beter eindresultaat, een tevreden klant en een optimale veiligheid van alle betrokkenen. Tijd dus om samen te streven naar 100% kwaliteitsborging binnen de bouwsector! Hulp nodig bij kwaliteitsborging voor jouw project? We staan voor je klaar, neem direct contact op!